Kvalitets- och livsmedelspolicy

Kvalitets- och livsmedelspolicy

Converflex AB producerar och levererar tryckta och konverterade förpackningsmaterial.

Vi ska löpande i vår verksamhet och utveckling leva upp till överenskomna kundkrav samt vad det gäller produktutförande, livsmedelssäkerhet, leveranstid, service och miljö. Vi ska även leva upp till och följa gällande lagstiftning aktuell för vår verksamhet.

För att klara detta ska vi kontinuerligt utvärdera och förbättra vårt ledningssystem så det alltid är aktuellt för vår verksamhet.
För att systemet ständigt ska utvecklas och fungera ska hela företagets personal engageras i detta arbete.
Med tydlig kommunikation både internt men även externt ska vi driva utvecklingsarbetet framåt. Vi ska genom att årligen utvärdera vårt kompetensbehov och tillsätta nödvändiga resurser öka engagemanget och medvetenheten hos våra medarbetare och aktuella intressenter. Våra satta mål och aktuella handlingsplaner för kvalitet och livsmedelssäkerhet ska kontinuerligt över året utvärderas.