We help our customers to sell
– and to be seen!

Kvalitet och miljö

Converflex AB producerar och levererar tryckta och konverterade förpackningsmaterial. Vi arbetar fortlöpande med vårt kvalitets- och miljöarbete för att möta våra kunders krav och behov och leva upp till de certifieringar vi innehar.

Kvalitets- och livsmedelspolicy

Converflex AB producerar och levererar tryckta och konverterade förpackningsmaterial.

Vi ska löpande i vår verksamhet och utveckling leva upp till överenskomna kundkrav samt vad det gäller produktutförande, livsmedelssäkerhet, leveranstid, service och miljö. Vi ska även leva upp till och följa gällande lagstiftning aktuell för vår verksamhet.

För att klara detta ska vi kontinuerligt utvärdera och förbättra vårt ledningssystem så det alltid är aktuellt för vår verksamhet. För att systemet ständigt ska utvecklas och fungera ska hela företagets personal engageras i detta arbete.

Med tydlig kommunikation både internt men även externt ska vi driva utvecklingsarbetet framåt. Vi ska genom att årligen utvärdera vårt kompetensbehov och tillsätta nödvändiga resurser öka engagemanget och medvetenheten hos våra medarbetare och aktuella intressenter.

Våra satta mål och aktuella handlingsplaner för kvalitet och livsmedelssäkerhet ska kontinuerligt över året utvärderas.

Miljöpolicy

Converflex AB producerar och levererar tryckta och konverterade förpackningsmaterial.

Företaget arbetar aktivt i sin löpande verksamhet och utveckling för att minimera de negativa effekterna för vår miljö utifrån vid varje tidpunkt gällande miljölagar, kundkrav och andra identifierade krav.

Vi accepterar inte pappersråvara som direkt eller indirekt varit inblandad i någon av följande aktiviteter:

  • Illegal avverkning eller handel
  • Brott mot traditionella och mänskliga rättigheter
  • Förstörelse av skogar med höga bevarandevärden
  • Betydande omställning av skogar till plantager eller annat användande
  • Introduktion av genetiskt modifierade organismer i skogsbruket
  • Brott mot någon av ILO konventionerna som är definierade i ILO deklarationen för ”Fundamental Principles and Rights at Work”

Genom vår spårbarhetscertifiering för FSC® (FSC-C125314) har vi möjlighet att sälja våra produkter med ursprung från FSC® certifierat skogsbruk.

Företagets miljöarbete utvärderas kontinuerligt och förbättras inom områdena råvaror, energiförbrukning, avfall, utsläpp och transporter. Detta ska göras med hjälp av årsvis reviderade miljömål och handlingsprogram.

Våra certifieringar

📍 Hitta till oss

Strax utanför Örnsköldsvik hittar du vår verksamhet. Varmt välkommen!