Kvalitet och Miljö

Kvalitet- och miljöpolicy

Converflex AB producerar och levererar tryckta och konverterade förpackningsmaterial.

Företaget ska löpande i sin verksamhet och utveckling leva upp till överenskomna kundkrav samt vad det gäller produktutförande, livsmedelssäkerhet, leveranstid, service och miljö samt leva upp till gällande lagstiftning.

För att klara detta ska företaget kontinuerligt utvärdera och förbättra sitt dokumenterade system för rutiner inom företaget.
För att systemet ständigt ska utvecklas och fungera ska hela företagets personal engageras i detta arbete.
Detta ska göras med årsvis reviderade mål och handlingsprogram.